Ваша обврска е само да ставите хартија. Тонери, сервис и одржување е Наша грижа.