Со користење на оваа веб-страница, Вие се согласувате со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате со Политиката, Ве молиме не користете ја веб-страницата. Вашето континуирано користење на веб-страницата следејќи ги промените на оваа Политика, ќе се смета за Ваше прифаќање на дадените промени.

Вашите права

Имате право на пристап до Вашите податоци што ги обработуваме, како и право на исправка, бришење (право „да бидете заборавени“), ограничување на обработката, преносливост на податоци, повлекување на согласноста и приговор.

Измени на Политиката за приватност

Кони Копи ДОО го задржува правото во секое време да врши измени и дополнувања на оваа Политика за приватност. Измените и дополнувањата ќе стапат во сила со објавување на истите на нашата веб-страница. За секоја промена во Политиката за приватност, Кони Копи ДОО ќе ги извести своите корисници преку објава на нашиот веб-сајт или преку е-пошта. Ќе се смета дека корисникот се согласува со измените на Политиката за приватност доколку корисникот продолжи да ги користи услугите на koni-copy.com.mk по испратеното известување.