КОДЕКС

На однесување и постапки на Техничките лица при одржување на уреди кај Коминтентите

 

При секоја посета на коминтент кој ги користи услугите за одржување на копир апарати, принтери, факсови или МФУ (мултифункциски уреди) од КОНИ КОПИ техничкиот персонал е обврзан да постапува согласно следното:

 1. Кога ќе се појави во просториите на Коминтентот и по испочитување на основните правила на Бонтон, должен е да го побара лицето задолжено за опремата/уредот.
 2. Должен е да праша и да ги исслуша сите забелешки што ги има операторот.
 3. Должен е да ја истестира опремата/уредот за сите забелешки и копиите да ги тргне на страна.
 4. Врз основ на тестот и откако ќе се воспостави правилна дијагностика на уредот а пред да превземе било какви дејствија на отклонување или замена на било што, должен е истото да му го објасни на операторот и да побара согласност и одобрение од овластено лице на коминтентот (доколку тоа не е операторот) за да ја изврши планираната работа.
 5. Должен е на коминтентот да му соопшти колку одприлика ќе изнесува извршувањето на услучата, без оглед дали коминтентот тоа го побарал или не, и да побара одобрување за да се изврши работата.
 6. Ја завршува работата и го чисти апаратот од нанесени нечистотии при интервенцијата.
 7. Повторно го тестира апаратот на првичните забелешки и ги чува копиите.
 8. Му ја предочува новата ситуација на операторот.
 9. Му ги остава старите делови и репро материјали доколку имало некои замени.
 10. Пополнува работен налог / испратница, во кој ги запишува сите потрошени делови и материјали како и опис на услугата и потребното време за извршување и транспортните трошоци доколку ги има.
 11. Му објаснува на овластеното лице/операторот и бара потпис со цело Име и Презиме, по што му остава еден примерок.
 12. Ја пополнува Техничката Книшка (Доколку нема ќе се погрижи да отвори).
 13. Се заблагодарува, ги испочитува основните правила на Бонтон и си заминува.

*Напомена

Им се забранува на Техничарите да коментираат интервенции кои поради било која причина биле извршени од лица од Конкурентските Компании.

Ги молиме компаниите за коментар на извршената работа без оглед колку и дали се задоволни од истата и се заблагодаруваме за издвоеното време, info@koni-copy.com.mk